A „Syoss Hair&Fashion Award 2019” Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya

 

1. A játék elnevezése, szervezője:

A promóciós játék elnevezése: Syoss Hair&Fashion Award 2019 (a továbbiakban: „Játék”).
A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Szervező").

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. A Játék időtartama:

A regisztációra és a pályázatok beküldésére nyitva álló időszak: 2018. november 14. napján 12:00 órától 2019. január 12. napján 12:00 óráig. A megadott időtartam előtt és után érkezett pályázatok érvénytelenek.
A szavazásra nyitva álló időtartam: 2019. január 14. 24:00 órától 2019. január 20. 24:00 óráig
A döntő 2019. február 15. és 2019. március 15. között kerül megrendezésre.

4. A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

 1. A Játékban való részvételhez elsőként regisztrálni kell.
 2. A regisztráció elfogadását követően fel kell tölteni a fodrász témájú vagy divattervezői pályázati anyagot.

Regisztráció

Regisztráljon a www.syossaward.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) található online felületen a regisztrációs lap kitöltésével (név és e-mail cím megadásával). A regisztrációs lap kitöltésekor csak valós adatokat lehet megadni. A valós adatok megadása a nyeremény átvételének feltétele. A regisztráció során a pályázó köteles egyértelműen (a vonatkozó négyzet beikszelésével) elfogadni a Pályázati feltételeket, az Adatkezelési feltételeket, valamint nyilatkozni, hogy elmúlt 18 éves. Fenti három feltétel elfogadása nélkül a jelentkezés nem küldhető el. A jelentkezést követően a pályázó egy automatikus üzenetet kap, melyben jelzésre kerül, hogy a regisztráció fogadásra került a Szervező részéről, és melyben tájékoztatja a Szervező a pályázót, hogy az automatikus válaszüzenettől számított 72 órán belül a Szervező megvizsgálja, hogy a leadott jelentkezés megfelel-e a fenti feltételeknek. Amennyiben a jelentkezés a fenti feltételeknek megfelel a Szervező emailben megküldi a Pályázó részére a részére generált felhasználónevet és jelszót, mellyel a pályázó érvényesíti a regisztrációját. Amennyiben a jelentkezés nem felel meg a Játék feltételeinek, a Szervező a jelentkezést érvényteleníti és a pályázó 72 órán belül szintén emailt kap, megjelölve, hogy jelentkezése érvénytelen és megjelölve az elutasítás okát. A Szervező saját hatáskörében dönt, döntésével szemben a pályázó nem jogosult fellépni.

5. Pályázat feltöltése, és további feltételek
A sikeresen regisztrált Pályázó 2018. november 14. 12:00 órától 2019. január 12. 12:00 óráig feltöltheti a Honlapra a regisztrációban megadott e-mail címe és a regisztrációt követően e-mailben kapott jelszava felhasználásával pályázati anyagát. A pályázatok nyilvános közzétételére 2019. január 14. 24.00 órától kerül sor. Ezt megelőzően a pályázati anyagokhoz csak Pályázó (saját pályázati anyagához), Szervező és megbízottja férhet hozzá.

A) Pályázati anyag részei:

 1. 3 darab fotó a pályaműveiről (JPG formátumban, maximum 3 MB méretben), 1 darab profilkép a Pályázóról (JPG formátumban, maximum 3 MB méretben
 2. pályamű fantázianeve (elnevezése) minimum 5, maximum 50 karakterben megadva
 3. pályamű leírása (minimum 100, maximum 1000 karakterben megadva)
 4. szakmai bemutatkozás és fontosabb referenciák (minimum 100, maximum 1000 karakterben megadva)
 5. motivációs levél vagy kisvideó (a kisvideó lehet nyilvános vagy korlátozott hozzáférésű a Szervező, illetve a megbízásából eljáró adatfeldolgozó számára.). A kisvideónak szükséges tartalmaznia egy bemutatkozást, melynek keretében a pályázóknak be kell mutatniuk, hogy a nyeremény hogyan járulna hozzá a szakmai fejlődésükhöz, milyen célokra használnák fel a nyereményt. A kisvideó minimum 1 perc és maximum 3 perc hosszúságú lehet. A kisvideónak meg kell felelnie az 5. C) alpontjában írt feltételeknek, azokat a kisvideóra értelemszerűen kell alkalmazni.

B) A pályázati anyagnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie kategóriánkként:

 • Fodrász pályázati anyag esetén a 3 fotónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  3 db fotó a pályázó által megalkotott frizurákról, az alábbi témákban: vágás, színezés, elegáns frizura. A témák feldolgozhatóak önállóan, de ötvözhetőek is. Döntőbe kerülés esetén, divatbemutató keretében kell egy tetszőlegesen megalkotott, elegáns, alkalmi frizurát elkészíteni, amelyhez a hajmodellt a pályázónak kell biztosítania.
 • Divattervező pályázati anyag esetén a 3 fotónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  1 db skicc rajz a pályázó által a Syoss 10. születésnapja alakalmából tervezett elegáns, alkalmi ruháról (estélyi vagy koktél), fekete, fehér vagy fekete-fehér színekben. Illetve 2 db tetszőleges fotó a pályázó eddigi, már elkészült kollekciójának darabjai közül. A döntőbe kerülés esetén, divatbemutató keretében a beküldött skicc rajzot a jelentkezőnek meg kell valósítania, melynek költségeit pályázó viseli. A ruhákat 36-os konfekció méret szerint szükséges készíteni, melyet később a ruhát bemutató modellre kell igazítani. Az elkészült alkotás bemutatásához a modellt a divatbemutatóra a Szervező biztosítja.

C) A pályázati anyaggal kapcsolatos közös feltételek
A pályázati anyag feltöltése során a pályázó köteles egyértelműen (a vonatkozó négyzet beikszelésével) nyilatkozni arról, hogy a pályázati anyag megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. Tilos olyan pályázati anyagot feltölteni, ahol kifejezetten veszélynek teszi ki magát a Játékos.
 2. A pályázati anyagon nem tűnhet fel harmadik személy, különösen másik cég neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A pályázati anyag nem tartalmazhat semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Nem tartalmazhat semmilyen rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalmakat.
 3. A pályázó kijelenti, hogy a feltöltött pályázati anyag a saját munkája, a saját elgondolása révén jött létre. A pályázó kijelenti továbbá, hogy a pályázati anyag feltöltésére jogosult és azok közzétéle harmadik fél jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A pályázati anyag nem sértheti harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait.
 4. A fényképek nem sérthetik Szervező jogos érdekeit.

A pályázati anyag szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a pályázat Játékból való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a pályázati anyag felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat pályázatokat a honlapról. Valamely pályázati anyag eltávolítása, illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
A Játékos biztosítja a pályázati anyag per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

Játékosok csak saját nevükben jelentkezhetnek a Játékra. Ugyanazon Játékos egy pályázatot tölthet fel.
A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező regisztrációt vagy pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet nem jelenik meg az adatok megadását, illetve a pályázat feltöltését követően. A regisztrációt, illetve a pályázati anyag feltöltését egy későbbi időpontban meg kell ismételni.
A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A fotók technikai követelményei
A fényképeket digitális formában, max. 3 MB méretben, JPG formátumban kell feltölteni a honlapra.
A fájl nem tartalmazhat semmilyen szoftver vírust, vagy egyéb más módon nem lassíthatja, károsíthatja a honlap működését, illetve egyéb szoftver programot vagy hardvert.

6. A döntőbe jutás menete:

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

A pályázati anyag 1-4. pont alatti részei a Honlapra kerülnek feltöltésre, jelennek meg, amennyiben a pályázat Szervező döntése alapján, beleértve a 4. pont alatti követelményeknek való megfelelést, megjelentethető. A pályázatra beérkezett szavazatok száma szintén feltüntetésre kerül. A pályázatokra a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt az Interneten keresztül bármely látogató szavazatot adhat le a Honlapon. Ugyanazon személy, ugyanazon pályázatra, egy naptári napon, csak egy szavazatot adhat le. A Játékosok szintén jogosultak szavazatot leadni. Fenntartva a Szervező 4. pont alatti kizárási jogát, Szervező jogosult saját döntése alapján, amennyiben kizárásra okot adó körülményt észlel, a pályázatra érkezett szavazatokat ellenőrizni és megfelelően korrigálni. A szavazatok korrigálása miatt, a Szervezővel szemben sem a Játékos, sem más személy nem jogosult igényt támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.
A szavazás során kategóriánkként 5-5 legtöbb szavazatot kapott pályázat feltöltője jogosult továbbjutni a döntőbe. Szavazategyenlőség esetén a Belső zsűri dönti el, hogy melyik pályázó jut a döntőbe. További 5-5 pályázót pedig a Szervező Belső zsűrije választ ki saját, szakmai döntése alapján. A Belső zsűri saját hatáskörében dönt, döntésével szemben Játékos nem jogosult fellépni.
A döntőbe jutó játékosokat e-mailben értesítjük a szavazás lezárását követő 10 napon belül. Ezt követően a döntőbe jutó pályázó köteles hitelt érdemlően igazolni valamely érvényes személyi okmányával, hogy a nyertes pályázatot ő töltötte fel. Amennyiben a döntőbe jutó pályázó 7 napon belül nem válaszol a Szervező által küldött, fenti e-mail-re, valamint amennyiben a döntőbe jutó pályázó a Játék jelen szabályzatának bármilyen módon nem felel meg, illetve a Játékos vagy a döntőbe jutót pályázat a Jelen szabályzat alapján kizárható lett volna, akkor a következő legtöbb szavazattal záró pályázat feltöltője vagy a szakmai zsűri következő helyezettje kerül a döntőbe, attól függően, hogy melyik kategóriából került kizárásra a pályázó. Amennyiben az első pótdöntős hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótdöntős lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótdöntős követ. A Szervező a pályázat tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

7. A döntő és a játék díjai

A döntő:

A döntő 2019. február 15. és március 15. között kerül megrendezésre. A döntőbe jutottak Játékszabály a 4. pontjában leírtak szerint elkészítik a pályaműveiket, és bemutatják azokat. A fődíj nyerteseit 4 tagú Szakmai zsűri választja ki. A Szakmai zsűri a divattervező és a fodrász szakma elismert szakembereiből áll. A Szakmai zsűri saját hatáskörében dönt, a zsűri döntésével szemben a Pályázó nem jogosult fellépni.

Díjak:

Kategóriánként 1-1 fődíj nyertes kerül meghatározásra.

Fődíj nyertesek díja: egyenként 1 000 000 Ft azaz Egymillió Forint (1 000 000 Ft divattervezői kategóriában és 1 000 000 Ft a fodrász kategóriában)
A fődíj célja, hogy Szervező a nyertes pályázó szakmai előmenetelét támogassa. Ezért ennek a felhasználása az alábbi célokra történhet:

 • üzletfejlesztés, márkaépítés
 • kollekciókészítés
 • nyertes szakmai előmenetelének elősegítése
 • marketingaktivitás

A felhasználás terveit a Syoss Belső zsűri csapatának a döntő után egy hónapon belül prezentáció formájában köteles a nyertes bemutatni és a jóváhagyásuk után adja át a Szervező a nyertesnek a pénzdíjat. A díj átadása banki átutalással történik a nyertes által megadott bankszámlaszámra.

Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.
A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a prezentáció jóváhagyását követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

8. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges adóterheit és egyéb járulék terheit a Szervező viseli.
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.
A nyeremény megszerzését átvételi elismervény igazolja.

9. Adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei
Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com), mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Clair Curtis Communication Kft. (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 21-27. magasföldszint, email: zsolt.baranyi@clairandcurtis.com) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

I. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul továbbá, ahhoz, hogy

 1. a pályázatokat (pályázati anyagot és kisvideót) díjmentesen a jelen szabályzatban meghatározott módon 2019. január 14-től 2019. március 31-ig a Honlapon (www.syossaward.hu) a Szervező közzétegye;
 2. döntőbe jutás esetén róla és a kész pályaműről fotó és videó készüljön a döntő és a felkészülés (backstage fotók és videók, valamint werkfilm) során.

II. Amennyiben a Játékos ahhoz külön hozzájárul

 1. a pályázati anyagot Szervező a Syoss Facebook oldalán nyilvánosan közzéteszi. A fenti nyilatkozat megtételével a pályázó tudomásul veszi a pályázati anyag Facebook-on történő közzétételétől a megjelenésre a Facebook felhasználási feltételei vonatkoznak.
 2. és amennyiben a Játékos döntőbe jut vagy nyer, a döntőbe jutás, illetve a nyertessége tényét a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon;
 3. a feltöltött pályázatot (a pályázati anyag 1-3. pont alatti részeit) valamint a jelen 9. pont I.2. alpontja alatti fotókat és videókat Szervező díjmentesen felhasználja promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Játékkal kapcsolatos külső és belső kommunikációja során.

A Játék során Szervező

 • név, e-mail cím adatokat az Ön azonosítása és elérhetősége céljából (adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség), valamint
 • pályázati anyagban megadott személyes adatokat, kisvideóban megadott adatokat a pályázat elbírálására céljából (adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség)
 • döntőbe jutás esetén a döntő és a felkészülés során készült felvételeket belső és külső kommunikációs célból
 • nyertesség esetén a nyeremény átadásához szükséges adatokat (bankszámlaszám)
 • adóügyi adminisztrációhoz szükséges adatokat a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettség teljesítése céljából
  kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Pályázó hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Nem nyertes pályázó esetén Szervező a fenti adatokat, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.
A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.
Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.
A döntős pályázati anyagokat, valamint pályaműveket és a döntő és az arra való felkészülés során készült felvételeket Szervező ezen túlmenően is, további 3 évig megőrzi a Játékkal kapcsolatos belső és külső kommunikációs célokra, amennyiben ehhez Játékos hozzájárult.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com.
Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.
A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot annak 3. pont alatti meghirdetett időtartama alatt, azaz a befejezését megelőzően megszüntesse, különösen abban az esetben, ha a Játék tisztességes menete bármely okból nem biztosítható. Amennyiben a Játék megszüntetése valamely Játékos felróható magatartására vezethető vissza, Szervező kárigényét vele szemben érvényesítheti.
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
A Játékról szóló részletes játékszabályzat elérhető a Honlapon.

 

Budapest, 2018. november 13.

HENKEL Magyarország Kft.
Szervező